Met ingang van 1 augustus 2006 is gestart met Maatschappelijk Werk op School binnen het onderwijs PO, VO, MBO Parkstad Limburg.

De besturen PO, VO, MBO en de gemeente Heerlen, afgestemd met de andere stedelijke gemeenten in regio Parkstad Limburg, hebben vastgelegd over hoe invulling gegeven kan worden aan Maatschappelijk Werk op School (MWS) binnen onderwijs en jeugdzorg binnen Parkstad Limburg.

In algemene zin geldt dat gedragsproblemen van één leerling, een kleine groep leerlingen of andere betrokkenen een onevenredig negatief effect kunnen hebben op het schoolklimaat en op de veiligheidssituatie op school, zowel voor leerlingen als leraren/docenten, onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiding. De gedragsproblemen van deze leerlingen manifesteren zich o.a. in het onderwijs, maar de oorzaak hiervan kan ook buiten de school liggen: in de opvoeding, de gezinssituatie en/of de verdere leefomgeving van de leerling. Vroegtijdige signalering, aanpak van gedragsproblemen en goede begeleiding kan voorkomen dat risicoleerlingen op latere leeftijd ontsporen.

De inzet en het algemeen doel van MWS is er dan ook op gericht om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van een passend onderwijszorgarrangement aan hun leerlingen. Door de werkgroep MWS is hiertoe het document "Maatschappelijk Werk op School binnen het onderwijs PO/VO/MBO Parkstad Limburg" ontwikkeld. Dit document kunt u op afspraak op school inzien.

Bij ons op school maken we gebruik van de diensten van schoolmaatschappelijk werkster mevr. Wendy Wiertz.

Maatschappelijk Werk