Elke school kent een eigen medezeggenschapsraad (M.R.), welke is samengesteld uit leden van het personeel en ouders. De vertegenwoordigers van de oudergeleding van de M.R. worden door en uit ouders gekozen. De personeelsgeleding wordt gekozen uit het eigen personeel van school. De M.R. bespreekt schoolse zaken en beleidszaken, wil geïnformeerd zijn, bepaalt standpunten en doet voorstellen. Voor een aantal in het reglement aangegeven aangelegenheden heeft de M.R. adviesrecht, voor een aantal andere zaken instemmingsrecht.

De vergaderingen van de M.R. zijn openbaar en publiek toegankelijk. Wilt u met een grotere groep mensen een vergadering bijwonen, dient u dit, liefst vooraf, aan te geven bij de voorzitter.

Onderaan deze pagina vindt u binnenkort de notulen van de vergaderingen.

Leden namens het team

Naam Rol Adres Postcode Plaats Telefoonnummer
Hub Hommen Technisch voorzitter & penningmeester Verschuurstraat 34 6415 EX Heerlen 045 572 20 70
Daniëlle Eggen Voorzitter Verschuurstraat 34 6415 EX Heerlen 045 572 20 70
Marjon Hendriks Lid Verschuurstraat 34 6415 EX Heerlen 045 572 20 70

Leden namens de ouders

Naam Rol Adres Postcode Plaats Telefoonnummer
Patricia Kölker Secretaris mr.obstheothijssen@gmail.com      

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft advies of verleent instemming over schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen) met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. Medezeggenschapszaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de Medezeggenschapsraden (MR-en) van de afzonderlijke scholen. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR), wel wordt van hen enige binding met een school uit de betreffende regio verwacht.

 

Lijst met notulen van de MR vergaderingen 

 

MR