De ouderraad stelt zich het ondersteunen van een aantal activiteiten in de school tot taak.


De leden

Naam Rol Adres Postcode Plaats E-mail
Shirley Kunkels Voorzitter Jan Steenstraat 6  6415 HW Heerlen or.obs.theothijssen@gmail.com
- - - - - -
Natascha Grolleman Penningmeester Vincent van Goghstraat 9 6415 JM Heerlen -

Contactpersoon vanuit het team is Enrico van der Lubben.

Mogelijk zal de samenstelling van de OR in de loop van het schooljaar veranderen. Voor de jaarvergadering krijgt u tijdig een uitnodiging.


De taken

De ouderraad (O.R.) bestaat uit:

Voorzitter: bereidt de vergaderingen voor met secretaris en penningmeester, en leidt de vergaderingen.
Secretaris: zorgt voor alle voorkomende administratieve werkzaamheden.
Penningmeester: beheert de ouderbijdragen en de financiën
Leden: organiseren en voeren in onderling overleg activiteiten uit.

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur (D.B.).

Alle ouderraadleden bezoeken de vergaderingen, die ongeveer elke zes weken plaatsvinden. In een vergadering worden alle voorkomende O.R.-zaken besproken. Ieder lid heeft inspraak. De O.R.-vergaderingen zijn openbaar. Dat wil zeggen, dat u als toehoorder hierbij aanwezig mag zijn. Het is niet de bedoeling dat u als ouder/toehoorder aan de vergadering actief deelneemt.

Ouderraadleden organiseren activiteiten. Zij vormen per activiteit een werkgroep. Iedere werkgroep bestaat uit minstens één lid van de ouderraad en ouders die zich van te voren hebben opgegeven. Ook is er minimaal één leerkracht bij de werkgroep betrokken, waarmee overlegd wordt. De werkgroepen organiseren activiteiten als speurtocht, sinterklaasfeest, knutselmiddagen, speelgoedmarkt enzovoort. De leden van de werkgroep bedenken de activiteit, bereiden deze voor en voeren deze uit.

De verantwoordelijkheid voor de activiteiten rust bij de ouderraad. Ouders die niet zo veel tijd hebben en/of niet van vergaderen houden, maar wel iets extra’s voor school willen doen, zijn van harte welkom in één (of meerdere) van de werkgroepen.


Aanmelden als Ouderraad lid

Denkt u nou niet: ”De O.R.. is niets voor mij”. Het is leuk werk en neemt echt niet al uw vrije tijd in beslag. De O.R. organiseert in overleg met het team extra activiteiten voor de kinderen. De kinderen vinden deze activiteiten leuk als afwisseling voor de dagelijkse leeractiviteiten. Zonder hulp van de ouders is het moeilijk extra activiteiten te organiseren en uit te voeren. Voor elke activiteit wordt vanuit de OR een zogenaamde kartrekker benoemd. Deze kar-trekker benadert andere ouders, die willen meehelpen bij het organiseren van de activiteit. Wilt u meer weten over het reilen en zeilen van de O.R., neemt u dan contact op met een van de leden van het D.B., of met een van de leerkrachten. Deze mensen kunnen u meer informatie geven over de O.R. en hun leuke werk voor alle kinderen van onze school.


De ouderbijdrage

Het organiseren van activiteiten voor de kinderen kost geld. Niet alles wordt door het Rijk vergoed. Daarom vraagt de O.R. van ieder gezin een (vrijwillige) geldelijke bijdrage. Deze kan in de loop van het jaar enigszins aangepast worden. Hiervan krijgt u tijdig bericht. De O.R. vraagt u hiervoor jaarlijks een verklaring in te vullen (zie bijlage 1). De ouderbijdrage bedraagt voor de periode vanaf september 2015:

Per kind €40,-  per schooljaar.

De bedragen kunnen in de loop van het jaar bijgesteld worden. De ouderbijdrage kan betaald worden via internetbankieren, een acceptgirokaart of een betalingsregeling.

In overleg met de directie is besloten niet contant te laten betalen d.m.v. een enveloppe via de kinderen, omdat het niet veilig is om kinderen met geld over straat te laten lopen. De ouderbijdrage is vrijwillig. Beslist u deze niet te voldoen, betekent dat, dat uw kind niet kan deelnemen aan de door de O.R. georganiseerde activiteiten. Uw kind wordt dan uitgesloten voor de activiteit. In overleg met het D.B. kunt u een andere regeling afspreken.

Tip voor minimuminkomens: u kunt proberen via de bijzondere bijstand de ouderbijdrage vergoed te krijgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling ”Sociale dienst” van de gemeente Heerlen (tel.: 045-5605040, ma. t/m vr. 09.00 uur – 16.00 uur). Ook Stichting Leergeld Parkstad kan financiële hulp bieden (tel.: 045-5743636). Klik hier voor de website van deze stichting.


Waaraan wordt de ouderbijdrage besteed?

De activiteiten die de O.R. organiseert worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage. Activiteiten in de herfst, winter en lente zoals:

speurtochten, knutselmiddagen, speelgoedmarkt enzovoort. Daarnaast: Sinterklaasfeest, Vlaamse kermis of picknick, schoolreisjes groepen 1 t/m 6, schoolkamp groep 7, schoolverlaterdagen Hoek van Holland groep 8. Het is mogelijk ieder jaar de activiteiten aan te passen, of activiteiten toe te voegen. Heeft u suggesties voor activiteiten in welke vorm dan ook, geef deze dan even door aan het Dagelijks Bestuur, want nieuwe ideeën zijn altijd welkom.

Andere kosten worden gemaakt voor:

  • Een kind, dat langer dan 3 weken ziek is, krijgt een attentie.
  • Koffie en thee tijdens O.R.-vergaderingen.
  • Administratiekosten.
  • Attentie voor O.R.-leden, die afscheid nemen.
  • Representatiekosten.

OR